Sentral godkjenning av føretak

Brukerportalen for sentral godkjenning

Sentral godkjenning er ei frivillig kvalitetsordning som viser at føretaket oppfyller krava til faglege kvalifikasjonar, kvalitetssikringsrutinar og seriøsitet i Byggesaksforskrifta (SAK10).

Søk om sentral godkjenning

Nedst på denne sida kan du logge inn for å søkje om sentral godkjenning eller ettersende vedlegg i samband med søknad. I tabellen nedanfor kan du lese meir om kva du treng til søknaden.

Fornying og endring av sentral godkjenning

Om du ønskjer å fornye den sentrale godkjenninga, må du søkje innan utløpet av godkjenningsperioden og dokumentere at føretaket tilfredsstillar dei gjeldande krava i SAK10.

For å utvide godkjenninga med fleire godkjenningsområde eller tiltaksklassar innanfor den eksisterande godkjenningsperioden, kan du søkje om endring.

Overføring av sentral godkjenning

Om føretaket ditt har sentral godkjenning og skal endre organisasjonsnummer, kan du søkje om å overføre godkjenninga etter nærmare bestemte vilkår. Her kan du lese meir om overføring av sentral godkjenning.

Dette må du dokumentere i søknaden:

  • Utdanning Utdanning i form av vitnemål, meisterbrev eller annan dokumentasjon som viser at føretaket har fagleg leiing med relevant utdanning på rett nivå. Her kan du lese meir om dokumentasjon av utanlandsk utdanning.
  • Referanseprosjekt som skildrar kva føretaket har gjort, eller skildrar erfaringa fagleg leiar har med inn i føretaket ditt. Fagleg leiing må ha relevant og oppdatert praksis innan godkjenningsområdet det blir søkt om og ha nødvendig praksislengde.
  • Fast tilsetjing for den faglege leiinga i føretaket ditt, til dømes i form av skriftleg arbeidsavtale.
  • Organisasjonsplan som viser ansvars- og styresmaktsfordelinga i føretaket ditt.
  • Eventuell dokumentasjon på unntak frå registrering i Meirverdiavgiftsregisteret.

Dette må du stadfeste at føretaket ditt oppfyller:

  • Krava til helse, miljø og sikkerheit i internkontrollforskrifta.
  • Krava til kvalitetssikringsrutinar for oppfylling av plan- og bygningslova.

Dette er valfritt:

  • Du kan sende inn dokumentasjon som viser at føretaket ditt har yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring.
  • Informasjon om at føretaket eventuelt er godkjent opplæringsbedrift hentast automatisk frå www.finnlaerebedrift.no.
Lengda på godkjenninga og opplysningsplikt

Godkjenninga gjevast for tre år av gongen. Føretaket pliktar å melde ifrå om endringar som har noko å seie for godkjenninga. Dette kan til dømes vere omorganisering, tvangsavvikling eller konkursbehandling, eller at fagleg leiing som er lagt til grunn for godkjenninga ikkje lenger jobbar i føretaket. Send informasjon om endringane til [email protected]

Godkjenningsmerke og godkjenningsbevis

Om sentral godkjenning blir innvilga, kan du laste ned godkjenningsmerket til bruk i marknadsføringa av føretaket ditt. Du kan logge inn nedanfor og laste ned dette frå Ditt føretak. Der kan du også laste ned godkjenningsbeviset som også er tilgjengeleg i registeret over sentralt godkjende føretak.

Klage på vedtak

Om du er usamd i vurderinga vi har gjort, kan du klage på vedtaket du har fått. Klagefristen er 3 veker. Her kan du lese meir om klagesak og klagenemnda for sentral godkjenning. Du har også moglegheit til å søkje på nytt for å dokumentere ytterlegare opplysningar om føretaket ditt i staden for å klage på eit vedtak.

Tilsyn

Direktoratet for Byggkvalitet fører tilsyn med sentralt godkjende føretak. Dette gjer vi mellom anna for å sjekke at kvalitetssikringsrutinane til føretaket ditt er i samsvar med SAK10 og at dei er aktivt i bruk, slik du stadfestar i søknaden.

Rettar i Altinn

For å søkje om sentral godkjenning på vegner av føretaket, må du ha riktige rettar i Altinn. Om du ikkje har dette allereie, kan du få det tildelt.

Slik får du nødvendige rettar i Altinn.

Har du spørsmål?

Du kan lese meir om sentral godkjenning på nettsida vår. Om du framleis har spørsmål, kan du ringje svartenesta vår på telefon 22 47 56 00 som er åpen på kvardager klokka 12.00-14.00.