Sentral godkjenning av føretak

Søk om sentral godkjenning

Sentral godkjenning er ei frivillig kvalitetsordning som viser at føretaket fyller krava til faglege kvalifikasjonar, kvalitetsikringsrutinar og seriøsitet gjeve i byggesaksforskriften.

Dette må du dokumentere i søknaden:

  • Vitnemål, fag-/sveinebrev, mestarbrev eller annan dokumentasjon på utdanning
  • Referanseprosjekt som beskriv kva arbeidsoppgåver føretaket har utført opp mot søkte godkjenningsområder
  • Organisasjonsplan som viser ansvars- og myndigheitsfordelinga i føretaket
  • Fast tilsetjing for føretakets faglege leiing, for eksempel i form av skriftleg arbeidsavtale
  • Valfri tilleggsinformasjon som dokumenterer at føretaket er godkjend som opplæringsbedrift, har yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring
  • Betalingsutsetjing ved betalingsproblem som følgje av koronasituasjonen
  • Du må bekrefte at føretaket fyller følgande krav:

  • Krav til helse, miljø og sikkerheit i internkontrollforskriften
  • Krav til kvalitetssikringsrutinar i plan- og bygningslovgjeving

Direktoratet for byggkvalitet fører tilsyn med sentralt godkjende føretak og sjekkar blant anna at føretakets kvalitetssikringsrutinar er i samsvar med krav gjeve i byggesaksforskriften og at dei er i aktivt bruk.

Sentral godkjenning blir gjeve for tre år om gongen. Føretaket kan søkje fornying av godkjenninga innan utgongen av godkjenningsperioden. Føretaket må dokumentere at det tilfredsstiller krava som gjeld på fornyingstidspunktet. For å utvide godkjenninga med fleire godkjenningsområder eller tiltaksklasser innanfor ei eksisterande godkjenningsperiode, kan føretaket søkje om endring.

For å søkje om sentral godkjenning på vegne av føretaket må du ha riktige rettar i Altinn. Om du ikkje alt har dette, må du få det tildelt.
Slik får du nødvendige rettar i Altinn

Ei eventuell klage på vedtak om sentral godkjenning kan også sendast inn via same brukarportal.